top of page

Allmänna villkor

1 KVIQ ABs allmänna villkor för telekom tjänster till företag (kunder) och privatpersoner (konsumenter) Gäller fr.om 2022-06-01 

Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller i de fall KVIQ AB tillhandahåller en eller tjänster ( Tjänsten ) till en företagskund eller privatperson (Kunden/konsumenten). 

Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden/konsumenten och KVIQ AB avseende tillhandahållandet av trådlös telekommunikation. Eller efter beställning via KVIQ Kundservice och via KVIQ ABs hemsida. Detta avtal får kunden alltid skickat till sin e-post eller postadress vid det tillfälle man valt att ingå avtal (orderbekräftelse). 

1.2 Avtalet skall anses ingånget när båda Parter har undertecknat, eller när KVIQ AB skriftligen har bekräftat Kundens/konsumentens beställning via hemsida eller via auktoriserad återförsäljare. Avtal på distans eller vid uppsökande försäljning skall alltid upprättas skriftligen.

 1.3 Kunden/konsumenten skall uppge postadress eller e-postadress till vilken Kunden/konsumenten önskar att KVIQ AB skall sänder den månatliga fakturan och andra meddelanden. Kunden/konsumenten ansvarar för att hålla adress och kontaktinformation uppdaterad hos KVIQ. 

Om KVIQ AB avsänt meddelande till den uppgivna adressen, anses meddelandet mottaget av Kunden/Konsumenten senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. 

1.4 Kunden/konsumenten ska i samband med tecknande av avtal och under avtalstiden förse KVIQ AB med samtliga upplysningar som KVIQ AB är i behov av och efterfrågar för att kunna leverera Tjänsten till Kunden/konsumenten enligt villkoren i avtalet. 

1.5 Det är Kundens/konsumentens skyldighet att informera KVIQ AB om adressbyten eller av annan anledning behöver omdirigera sin kontaktadress. Om Kunden har lämnat oriktiga uppgifter till KVIQ AB så har KVIQ AB rätt att spärra Tjänsten för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, eller säga upp avtalet med omedelbar verkan. 

1.6 KVIQ AB har Fastpris på sina tjänster där det ingår 1 gb mobil surf, fria samtal, SMS och MMS i merparten av sina mobilabonnemang, tilläggs surf kan även läggas till i enighet med KVIQs prislista. Detta innebär att Kunden kan ringa röstsamtal och skicka SMS/MMS till vilken operatör den vill så länge det är inom Sveriges gränser. I  fastpriset så ingår det inte några betalsamtal såsom nummerupplysning eller bingolotto. Detsamma gäller om Kunden väljer att genomföra betal SMS/MMS. Om detta skulle ske kommer Kunden att bli debiterad för vad de individuella mottagarna begär. 

1.7 Fria samtal, sms och mms och 1gb surf + eventuellt tillagt surfpaket, (Fastpris) är villkor i KVIQ ABs Mobilabonnemang och de gäller enbart om kunden/konsumenten håller sig inom ramen för KVIQS fair use policy, Mobil abonnemangen är därför begränsade till max 2000 samtalsminuter, 2000 sms & mms och maximalt 40GB Surf månatligen om inte tilläggspaketet antyder en lägre surfmängd, då skall denna gälla. Detta eftersom Mobilabonnemangens prissättning är utformade efter ett normalanvändande av mobilabonnemang. Mobilabonnemangen får med andra ord inte användas på ett sätt som kan betraktas som ett bredbands abonnemang eller en telefonväxel abonnemang med hög Volym av samtal sms & mms. Vid missbrukande av KVIQs Fair use Policy så äger KVIQ rätten att avsluta/säga upp kunden/konsumentens tjänster och eller fakturera för trafiken som överstiger abonnemanget begränsningar. Vid en överträdelse av KVIQs Fair use Policy så skall KVIQ underrätta kunden om detta. Det är först efter KVIQ informerat kunden om överträdelsen som KVIQ äger rätten att åberopa ovanstående.

1,8 Använd ditt abonnemang som hemma inom EU/EES, Du som kund har rätt att använda ditt Mobilabonnemang som hemma inom EU/EES, då gäller samma villkor som hemma, Du kan alltså ringa och surfa inom det landet du befinner dig i fritt. Du kan däremot inte ringa kostnadsfritt till andra länder. KVIQS mobilabonnemang är utformade för och marknadsförs till kunder med folkbokföringsadress i Sverige och har därför en max gräns på 30 dagars användning inom EU/EES per år i enighet med KVIQs Fair Use Policy. Vid missbrukande av KVIQs Fair use Policy så äger KVIQ rätten att avsluta/säga upp kunden/konsumentens tjänster och eller fakturera för trafiken som överstiger abonnemanget begränsningar. 

2. Ändring av avtal 

2.1 KVIQ AB har rätt att göra ändringar i avtalsvillkoren slutna mellan KVIQ och kunden/konsumenten, både under bindningstiden och efter bindningstiden av avtalet. Detta gäller vid vid förändringar i branschen som påverkar kostnaderna negativt för KVIQ, KVIQS Nätleverantör eller annan partner/underleverantör, Detta gäller utan begränsning men måste redogöras skriftligen av KVIQ gentemot Kunden/Konsumenten. 

Exempel, En Naturkatastrof, En omvärldskris eller en geopolitisk kris. Läs mer under ”force majeure” som drabbar inflationen drastiskt efter prissättningsdagen 2022-01-01. Gör KVIQ då bedömningen att priserna måste höjas mellan KVIQ och slutkunderna så gäller prishöjningen för alla kunder/konsumenter. KVIQ äger ensamrätt att göra tolkningen i denna fråga men måste presentera anledningen till beslutet skriftligen till kunderna/konsumenterna som har rätt att motsäga sig ändringen inom 90.

 

2.2 Om en ändring leder till en uppenbar fördel för Kunden informerar KVIQ AB, Kunden/konsumenten per SMS eller e- mail minst en månad innan ändringen träder ikraft. Om Kunden fortsätter använda tjänsten efter ändringens ikraftträdande tolkar KVIQ AB det som att Kunden accepterar förändringen. kunden/konsumenten har rätt att motsäga sig förändringen inom 30 dagar efter att meddelandet är skickat ifrån KVIQ

2,3.  KVIQ AB har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast 90 dagar innan ikraftträdandet.

3. Avgiftsändring 

Avgiftsändring sker genom att ändringen införs i prislistan. Avgiftshöjningen får dock ske tidigast en månad efter det att Kunden meddelats om höjningen. 

4. Abonnemangsperiod och uppsägning 

4.1 Abonnemanget gäller tills vidare och med bindningstid. Avtalet upphör att gälla först en giltig uppsägning inkommer till KVIQ och då efter att avtal betalningsperioden löpt ut eller till dess att en uppsägning/slutfaktura är betald av kunden/konsumenten. 

4.2 Kunden/konsumentens bindningstid kan variera mellan: a) 0 månaders bindningstid och som mest 36 månaders bindningstid. Konsumenter kan som mest ha 24 månaders bindningstid med 1 månads uppsägningstid. 

4.3 Kunden/konsumenten har rätt att i förtid och med omedelbar verkan säga upp den del av Avtalet som hänför sig till ett Fel eller försening avseende en Tjänst: a) om effektiv leveransdag för Tjänsten inte inträffat inom tolv (12) veckor från Avtalad leveransdag om förseningen beror på KVIQ AB. Kunden/konsumenten är alltid skyldig att betala återstående bindningstid, uppsägningstid och eventuell brytavgift. Detta gäller ej vid en godkänd reklamation av avtalet, En godkänd reklamation gäller enbart om den är skriftlig ifrån behörig personal anställda av KVIQ AB. Porteringsproblem på grund ut av ett uppenbart förhalande av kundens/konsumentens tidigare operatör eller på grund ut av felinformering ifrån kunden/konsumenten rörande befintliga avtalstid hos den tidigare leverantören gäller inte som giltig reklamation. Vid de tillfällen leveransdagen blir framskjuten på grund ut av ett flyttat porteringsdatum så äger KVIQ rätten att ta betalt av kunden i enighet med avtalet även om numret slutligen inte blir flyttat till KVIQ då kunden/konsumenten ansvarar för att numret går att flytta in till KVIQ. KVIQ skall då tillhanda hålla tjänsten till kunden/konsumenten via ett eller flera sim-kort med ett eller flera temporära nummer så att tjänsten går att använda under avtalstiden. 

 

4.4 KVIQ AB har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis i förtid och med omedelbar verkan: a) om Tjänsten varit stängd på Kundens begäran under minst ett (1) år, Om Kunden/konsumenten i annat fall i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande, eller; d) om Kunden/konsumenten kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden/konsumenten kan komma på obestånd.

 

4.5 Uppsägning enligt punkt kan ske skriftligen och muntligen via mejl, brev, telefon, kontaktformulär och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den uppsägande parten eller då han borde ha vunnit kännedom om den.

 4.6 Ett avtal som gäller tills vidare utan särskild uppsägningstid får skriftligen sägas upp med tre (3) månaders uppsägningstid. Efter att Kunden/konsumenten har bekräftat för kundservice om uppsägning skickas en bekräftelse och en (1-3) månaders uppsägningstid påbörjas. 1 månads uppsägning gäller för konsumenter, 3 månaders uppsägning gäller för företagskunder utan begränsningar på dess bolagsformer.

 

4.7 Om KVIQ AB ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen. 

4.8 KVIQ har rätt att säga upp avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.

 

4.9 Vid reklamation på grund av täckning gäller enbart om kunden inte kan bruka sitt abonnemang på kundens adress. KVIQ AB kan aldrig garantera inomhustäckning under extrema förhållanden i exempelvis källare, skyddsrum eller i lagerutrymmen Om Kunden/konsumenten önskar avsluta pågående avtal skall Kunden meddela kundservice på Mejl, brevledes eller telefonnummer: 042-4572002.

5. Betalning och avgifter 

5.1 Kunden/konsumenten skall betala avgifter enligt gällande prislista. Fasta avgifter börjar debiteras med en månads förskott från och med att KVIQ AB har börjat tillhandahålla Tjänsten. 

5.2 Det belopp som Kunden ska betala anges på faktura. Fakturan förfaller den sista helgfria dagen på månaden. 

5.3 Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit KVIQ AB eller dess factoringpartner tillhanda. 

5.4 KVIQ AB skall äga rätt att ändra sina avgifter avseende Tjänsten i enighet med punkt 4. Om en prisökning beror på ändrad bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighetsbeslut ska prisökningen träda i kraft senast samtidigt som lagbestämmelsen eller beslutet träder i kraft. 

5.5 Kunden/konsumenten skall betala faktura inom trettio (30) dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar angivna på fakturan. 

5.6 Eventuell återbetalning av avgift eller annan utbetalning till Kunden/konsumenten sker i första hand genom avräkning mot kommande faktura och i andra hand genom utbetalnings check via factoringpartner.

5,7 KVIQ AB har rätt att utan samtycke överlåta och pantsätta samtliga befintliga och framtida fordringar mot Kunden/konsumenten till tredje part vid försäljning av, kundstock, företaget eller vid pantsättning av avtal. Vid pantsättnings så belånas eller säljs det underliggande abonnemangsavtalet mellan kunden/konsumenten och KVIQ AB till Tredje part

Om betalning sker på annat sätt än med ett av KVIQ AB översänt inbetalningskort, ska fakturanummer anges. Görs inte det, anses betalningen först fullgjord när KVIQ AB haft skälig tid att avräkna betalningen mot faktura. Skälig tid är i regel inom en (1) månad efter det att beloppet kommit in på kontot. Anges ofullständigt eller felaktigt fakturanummer får KVIQ AB ta ut en avgift enligt prislista.

5,8 Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har KVIQ AB eller Factoringpartner rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt lag

 

5,9 Om Kunden vid upprepade tillfällen har betalt för sent har KVIQ AB rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för ifrågavarande abonnemang. 

6. Telefonnummer 

6.1 När Kunden/konsumenten väljer att ingå avtal med KVIQ AB så får de möjlighet att välja mellan att behålla sitt nuvarande telefonnummer eller bli tilldelad ett nytt.

 6.2 I de fall Kunden/konsumenten vill behålla sitt nuvarande telefonnummer kommer det att genomföras en portering. En portering är en förflyttning av Kundens/konsumentens telefonnummer från tidigare operatör till KVIQ AB. I det fall en portering inte går att genomföra av Kundens/konsumentens telefonnummer kommer Kunden/konsumenten tilldelas ett tillfälligt nummer fram till det att Kundens/konsumentens nummer blivit flyttat. 

6.3 Eventuella kostnader som uppstår vid portering står Kunden själv för.

6.4 Vid alla tillfällen som Kunden/konsumenten får ut ett nytt SIM-kort kommer det att finnas ett tillfälligt telefonnummer. Detta nummer kan Kunden/konsumenten bruka under avtalstiden och ta med sig om så önskas efter det att avtalet avslutats. En eventuell portering av telefonnummer från KVIQ AB kommer ej kunna genomföras innan uppsägningstiden är genomförd eller en eventuell slutfaktura är betald. 

6.5 Vid alla tillfällen som Kunden/konsumenten får ut ett nytt SIM-kort kommer det att finnas ett tillfälligt telefonnummer. Detta nummer kan Kunden/konsumenten bruka under avtalstiden och ta med sig det om så önskas efter att avtalet avslutats. 

6.6 En eventuell portering av telefonnummer från KVIQ AB kommer inte kunna genomföras innan uppsägningstiden är genomförd eller en eventuell slutfaktura är betald. 

7. Överlåtelse 

7.1 Kunden får inte överlåta abonnemang utan skriftligt samtycke från KVIQ AB. Sedvanlig kreditprövning kommer att utföras på den som önskar överta abonnemang.

7.2 Om abonnemang överlåts, svarar frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen och tillträdande Kunden/konsumenten inträder i frånträdande Kundens/konsumentens ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen. 

7.3 KVIQ AB får överlåta abonnemang till annat bolag utan Kundens/konsumentens samtycke. 

8. Kundens/konsumentens användning av Tjänsten 

8.1 Kunden/konsumentens får använda tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användning av Tjänsten inte:

a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för KVIQ AB eller tredje part

b) ger upphov till störningar i KVIQ AB nät eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop, eller obeställda massutskick (s.k. spam ), eller spridande av datavirus, 

 

c) kränker KVIQ AB eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt, 

 

d) strider mot lag eller mot myndighetens föreskrifter och beslut, 

 

e) i övrigt strider mot god sed eller mot KVIQ AB vid var tid gällande regler för tjänsten.

9. Felavhjälpning 

9.1 Vid fel på Tjänsten skall KVIQ AB avhjälpa felet i enlighet med vad som anges i Avtalet, eller, om detta inte anges särskilt, inom skälig tid. Med Fel avses att Kunden inte kan använda tjänsten i enlighet med Avtalet. Som Fel i Tjänsten anses inte sådana fel som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten eller som endast är av mindre betydelse för Kunden.

 

9.2 KVIQ AB har vidare inte skyldighet att avhjälpa Fel: 

a) då Felet är hänförligt till annans nät, eller; 

 

b) då Felet har orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation, eller; 

 

c) då Felet orsakats av virus eller andra yttre angrepp i Kundens/konsumenten eller tredje parts programvara, eller då Felet på annat sätt orsakats av tredje part eller genom omständigheter utanför KVIQ ABs kontroll och om det inte skäligen kan anses att KVIQ skall avhjälpa 

 

9.3 Om Kunden/konsumenten har anmält fel som har orsakats av kunden/konsumenten eller av annan för vilken Kunden/konsumenten svarar, har KVIQ AB rätt till ersättning från Kunden/konsumenten. Ersättning kan begäras för arbete till följd av felanmälan enligt KVIQ AB vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om KVIQ AB efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana Fel som avses i denna punkt är fel som orsakats av: 

 

a) felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten; 

 

b) underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Tjänsten; 

 

c) Kundens/konsumentens utrustning, eller; 

 

d) ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än KVIQ AB. 

 

9.4 Om Tjänsten har varit obrukbar på grund av fel i tjänsten som inte beror på Kunden/konsumenten, har denna rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den obrukbara tjänstens fasta avgift räknat för den tid felet varat från den tidpunkt då felet anmäldes till KVIQ.

10. Ansvar 

10.1 Om det skulle uppstå en driftstörning och kunden/konsumenten inte kan använda Tjänsten som KVIQ AB tillhandahåller så har kunden/konsumenten rätt till ekonomisk ersättning för tjänsten/produkten. Denna ersättning tar form av ett avdrag på kommande månadsfaktura och överstiger aldrig ett månadsbelopp KVIQ AB skall tillhandahålla Tjänsten senast på Avtalad Leveransdag eller, om Avtalad Leveransdag inte överenskommits, inom skälig tid från Kundens kompletta och bekräftade beställning med avtalad Leveransdag avses den dag från vilken Tjänsten skall tillhandahållas enligt avtalet. KVIQ AB ansvarar inte för besvär, skador eller förluster som orsakats av avbrott eller störningar i nätverket eller felexpedierad, utebliven eller försenad trafik, om felet eller

dröjsmålet beror på något som KVIQ AB inte rår över eller kunnat förutse. KVIQ AB ansvarar inte för innehåll eller noggrannhet i information och data som förmedlas via våra Tjänster. KVIQ AB frånsäger sig ansvar för fel, eller skada som beror på, operativsystem, mjukvara eller andra tjänster (appar) som levereras av tredje part. Om nätverket inte fungerat tillfredsställande därför att KVIQ AB behövt genomföra en teknisk, underhållsmässig eller driftsmässig åtgärd till följd av något som KVIQ AB inte rår över eller kunnat förutse, är KVQ AB inte skyldiga att ersätta eventuella skador. Sådana åtgärder ska KVIQ AB utföra snabbt och smidigt så att störningarna begränsas.

KVIQ AB kommer ibland att behöva genomföra planerade driftstopp för att underhålla eller uppgradera nätverket och tjänsterna. Inför sådana driftstopp kan KVIQ AB om det bedöms som lämpligt och genomförbart, förvarna Kunden så att Kunden kan välja andra sätt att kommunicera under driftstoppet. KVIQ AB ansvarar inte för eventuella skador kopplade till sådana driftstopp som KVIQ AB förvarnat om. KVIQ AB ansvarar inte för andra operatörers nätverk. 

11. Skadestånd 

11.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som KVIQ AB, eller någon för vilken KVIQ AB svarar, förorsakat genom vårdslöshet. KVIQ AB ansvarar inte för indirekt skada, såsom förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part eller utebliven nytta av avtalet och dess tjänster. KVIQ AB har rätt till ersättning för skada som kunden/konsumenten, eller någon för vilken Kunden/konsumenten svarar, förorsakat KVIQ AB genom vårdslöshet. Om kundens/konsumentens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas Krav på skadestånd ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts, senast två år efter att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Begränsningen av KVIQ AB skadeståndsskyldighet gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag. 

11.2 Vårdslöst ageranden av kunden/konsumenten som omöjliggör eller försvårar möjligheten för KVIQ AB att leverera tjänster som kunden/konsumenten beställt av KVIQ AB. 

11,3 Exempel på vårdslösheten i kunden/konsumentens agerande men inte begränsat till, som kan utgör ett skadestånd ut över en slutfakturering av avtalets bundna värde. Är om kunden/konsumenten tecknar ett eller flera nya kontrakt eller förlänger ett eller flera befintliga avtal med en till KVIQ AB konkurrenarande verksamhet (annan mobiloperatör än KVIQ AB). Detta kan utgöra skadestånd om kontraktstiden för det tecknade avtalet krockar eller löper under den tiden kunden/konsumenten förpliktat sig att använda sig av KVIQ ABs tjänster men på grund ut av det vårdslösa agerandet hindrar KVIQ AB ifrån att exempelvis portera/flytta in kundens/konsumentens telefonnummer till KVIQ AB och därigenom hindrar eller försvårar för KVIQ AB att uppfylla delar av avtalet för tjänsterna beställda av KVIQ AB. Detta eftersom det vårdslösa agerandet där igenom påverkar KVIQ ABs ekonomiska tillväxt eller tillväxten till antalet abonnenter och på grund ut av detta direkt eller indirekt påverkar KVIQ ABs ekonomi. Skadesåendet för ett sådant vårdslöst förfarande skall vara begränsat till, avtalets bundna värde plus ett prisbasbelopp för företagskunder (kunder) och avtalets bundna värde plus ett halvt prisbasbelopp för konsumenter (privatkunder). 

11,4 Spridning av felaktig information (förtal) som skadar KVIQ ABs varumärke eller dess hänseende. Spridning av felaktig information till tidningsredaktioner, myndigheter, andra kunder, omdömessajter på internet eller via sociala medier på grund av konflikt mellan kunden/konsumenten och KVIQ AB orsakad ursprungligen av kunden/konsumentens ageranden eller brott mot avtalet skall betraktas som ett förtal om det kan skada eller har skadat KVIQ ABs varumärke. Stämningsbeloppet skall baseras på den spridning som förtalet/uttalandet/kommentaren fått och dess skada på KVIQ ABs varumärke. KVIQ AB har ensamrätt att utgöra tolkningen i denna fråga men måste skriftligen förklara eller förtydliga grunderna i sin tolkning. Kunden/konsumenten skall få en rimlig chans att åtgärda eller ta tillbaka spridningen av den felaktiga informationen inom 30 dagar efter att påståendet eller den felaktiga informationen först publicerats. Exempelvis igenom att ta bort sin/sina kommentarer och eller felaktiga påstående ifrån internet eller tidningsförlag. Detta gäller även efter att kunden/konsumenten inte längre har ett aktivt avtal med KVIQ AB.

12. Force majeure 

12.1 Om KVIQ AB inte kan fullgöra ett åtagande mot Kunden på grund av omständigheter som

KVIQ AB inte rår över eller kunnat förutse så är KVIQ AB befriade från skadestånd och andra påföljder. Exempel på sådana omständigheter räknas bl.a. Omvärldspolitik, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, utbredd arbetskonflikt samt allmän brist på transporter, varor eller energi Motsvarande ansvarsbegränsning i punkt 12.1 s.k. force majeure, gäller även för Kunden/konsumenten gentemot KVIQ AB Ovanstående bestämmelser om ansvarsbegränsning gäller även sedan avtalet upphört. 

13. Reklamation 

13.1 Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande av Kunden/konsumenten göras skriftligen med tydlig förklaring senast två (2) månader efter förfallodagen. Även om invändning framställs av Kunden/konsumenten ska Kunden/konsumenten betala ostridig del av det fakturerade beloppet senast på förfallodagen. Begäran om skadestånd, vite eller prisavdrag ska alltid göras skriftligen senast två (2) månader efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. 

Felaktig information lämnad av kunden/konsumenten rörande befintliga avtalstid hos den tidigare operatören via KVIQ ABs hemsida, till säljare, eller till annan av KVIQ AB anlitad personal direkt eller indirekt, är inte ett giltigt skäl till en reklamation eftersom det åligger kunden/konsumenten att enbart teckna kontrakt med eller göra beställningar hos KVIQ AB om kunden/konsumenten kan ta emot tjänsterna som tillhandahålls av KVIQ AB. Detta betraktas som ett vårdslöst agerande enligt punkt 12.2 och kan utgöra underlag för stämning. 

14. Kunduppgifter 

14.1 Med Kunduppgift avses uppgift om Kunden såsom namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, kommentarer lagrade av kundservice, abonnemangsnummer, trafikuppgifter eller annan uppgift om Kunden. Med Trafikuppgift avses uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande såsom till exempel tid, omfattning, vilka kommunikationsnät som använts och tekniska data. Motsvarande gäller om anställd, familjemedlem eller uppdragstagare hos/till Kunden/konsumenten som nyttjar tjänsten.

Genom att godta dessa villkor godkänner Kunden/konsumenten att KVIQ AB skickar direktreklam till Kunden/konsumenten, via t.ex. Post, e-post, samtal eller SMS. Kunden har rätt att säga nej till att egna uppgifter används vid direkt marknadsföring, och Kunden får också ta tillbaka ett tidigare samtycke.

KVIQ AB får lämna ut personuppgifter och kunduppgifter till tredje part om det finns en affärsförbindelse mellan KVIQ AB och den Tredje parten som säkerställer att informationen inte missbrukas av den tredje parten. Enbart om detta är avgörande för att leverera den eller de tjänster som är beställda av kunden/konsumenten hos KVIQ AB. Detta i enighet med GDPR. Mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa i separat dokument bifogat på vår hemsida 

För att SOS Alarm ska kunna lokalisera och positionera vart Kunden/konsumenten befinner sig måste Kunden/konsumenten använda en mobiltelefon med SIM-kort när Kunden/konsumenten ringer. Lokalisering och positionering fungerar inte om Kunden/konsumenten använder en mobiltelefon utan SIM-kort. 

KVIQ AB kommer löpande att behandla uppgifter om Kunden/konsumenten och om hur Kunden/konsumenten använder tjänsterna för att kunna uppfylla avtalet med Kunden/konsumenten, fullgöra skyldigheter enligt lag eller annan författning, förhindra användning som är olaglig eller på annat sätt strider mot svensk lagstiftning eller avtalets skyldigheter.

Avtalet, för fakturering samt för att marknadsföra produkter och tjänster. För dessa ändamål kan KVIQ AB lämna uppgifterna vidare, både inom och utanför EU, till andra företag i vår koncern, till andra operatörer, till våra samarbetspartners och andra affärspartners, underleverantörer och betalningsförmedlare, samt till myndigheter. Kunden/konsumenten skall på KVIQ ABs begäran lämna de uppgifter som KVIQ AB behöver för tjänstens tillhandahållande. Kunden/konsumenten skall utan dröjsmål meddela KVIQ AB eventuella ändringar i sådana uppgifter. 

KVIQ AB behandlar Kunduppgifter och trafikuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård samt för att marknadsföra KVIQ ABs varor och tjänster. Kunden/konsumenten samtycker till att Kunduppgifter och trafikuppgifter får användas för sådan marknadsföring. Kunden kan återkalla samtycket när som helst genom skriftligt meddelande till KVIQ AB. 

KVIQ AB får för kreditbedömning inhämta uppgifter om Kunden/konsumenten även från annat register än KVIQ ABs kundregister. 

15. Sekretess 

15.1 Part förbinder sig att inte för tredje part avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller eller erhållit från den andra Parten. Med "konfidentiell Information" avses, utöver innehållet i Avtalet, varje upplysning om Part eller dennes verksamhet som kan anses vara av konfidentiell natur med undantag för: 

a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i Avtalet; 

b) upplysning, som Part kan visa att Part redan kände till innan han mottog den från den andra Parten, eller; 

c) upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne, bestämmelserna kring punkt 10.1 innebär inte hinder för Part att lämna ut Konfidentiell Information när sådant erfordras på grund av bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighetsbeslut. Inte heller innebär punkt 10.1 hinder för KVIQ AB att behandla eller lämna ut kunduppgifter och trafikuppgifter i överensstämmelse med lag eller utan lämnat samtycke får lämna ut konfidentiell Information till annat bolag inom KVIQ AB koncernen eller dess affärspartners. Därutöver får den mottagande Parten lämna ut konfidentiell Information endast till sådana anställda, styrelseledamöter, konsulter och underleverantörer som behöver tillgång till informationen för det ändamål som avsågs när Konfidentiell Information lämnades till den mottagande parten. Den mottagande Parten ansvarar för att sådana personer är medvetna om och följer bestämmelserna i detta avsnitt och Immateriella rättigheter.

16. Immateriella rättigheter

16.1 Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, avseende tjänsterna och deras Innehåll tillhör KVIQ AB eller de partners som KVIQ AB har avtal med om kunden/konsumenten skickar text-, bild- eller ljudmaterial till KVIQ AB så ger kunden/konsumenten KVIQ AB en obegränsad rätt att kopiera, bearbeta, offentliggöra och vidarebefordra materialet, om kunden/konsumenten inte själv anger annat. KVIQ AB ska kunna utgå ifrån att det material kunden/konsumenten skickar till KVIQ AB är sådant som kunden/konsumenten själv har rätt att fritt förfoga över, och att det inte är förfalskat eller förvanskat, Kunden/konsumenten får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av KVIQ AB, använda, kopiera eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som tillhör tjänsterna, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan part, de har inte rätt att använda andra Partens företagsnamn, varumärken eller andra kännetecken om inte den andra parten i förväg lämnat skriftligt medgivande. 

 

17. ROAMING 

17.1 Enligt bestämmelser från EU i förordning (EU) 2017/920 så har man från och med den 1/2018 rätt att använda sitt telefonavtal på lika villkor som hemma i Sverige i samtliga EU och EES länder. Det innebär att en kund/konsument till KVIQ AB har rätt att förbruka 1gb surf utan extra kostnad inom dessa medlemsländer, samtliga telefoniavtal utgår från 1gb surfmängd och därefter tillämpas ett tilläggspaket avseende surfmängden som sedan appliceras i enighet med KVIQ ABs prislista, i samtliga telefoni abonnemang ingår även 500 samtalsminuter och 500 sms och mms månatligen. KVIQ ABs tilläggs paket går enbart att använda i Sverige

I enighet med företagets Fair Use Policy så får kunder/konsumenter enbart förbruka trafik i utlandet (EU/EES) utan extra kostnader 30 dagar per år, detta eftersom prissättningen utförts efter normal användning av mobilabonnemang i Sverige och tjänsterna marknadsförs och riktar sig endast mot kunder/konsumenter med hemmahörande folkbokföringsadress i Sverige 

18. Distansavtal och beställningar via KVIQ.se

18.1 Avtal tecknade vid uppsökande försäljning mellan KVIQ AB och kunden/konsumenten, exempelvis via telefon har alltid 14 dagars ångerrätt för konsumenter och 48 timmars ångerrätt för företagskunder (kunder), Företag i form av enskilt näringsidkande skall betraktas som konsumenter om inte den enskilda näringsverksamheten har en omsättning lika med vad som kan betraktas som en heltidssysselsättning, Då betraktas även bolagsformen enskildfirma som en företagskund. Aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag betraktas alltid som företagskunder (kunder) oavsett omsättning eller verksamhetsinriktning.

19. Fair Use Policy

19.1 Fair Use Policy, är framtaget för att skydda kunder/konsumenter emot framtida prishöjningar på tjänster utformade efter vår målgrupps normala användande. Detta kan hos våra konkurrenter eller andra företag med liknande tjänster orsakas av kunder med vad som kan av KVIQ AB betraktas som ett onormalt användande eller överdrivet användande och där igenom resulterar till högre priser för alla kunder/konsumenter.

19.2 Utformning och prissättning, KVIQ ABs mobil och bredbands abonnemang är utformade och prissatta efter hur användandet ser ut i genomsnitt på den svenska telekommarknaden. För att alltid kunna leverera konkurrenskraftiga och bra priser till våra kunder/konsumenter så har vi valt att skydda dem med hjälp av vår Fair Use Policy. Om kundens/konsumentens användande överstiger 500 samtalsminuter, 500 sms / mms eller 40gb surf månatligen så kan KVIQ AB åberopa rätten att fakturerar efter rörlig taxa efter överstigandet av ett sådant användande. 

19.3 Användning inom EU/EES, Den genomsnittliga svenska kunden/konsumenten befinner sig inte utomlands i mer än 30 dagar av året och därför är också våra tjänster i utlandet (EU/EES) begränsade till max 30 dagar per år utan extra debitering.

19,4 KVIQ AB, kan vid ett missbrukande av våra tjänster därför kom att debitera för delar av våra kunders/konsumenters användande om de inte följer KVIQ ABs Fair Use Policy.

19,5 För att skydda kunder/konsumenter som av misstag strider mot KVIQ ABs Fair Use Policy så finns det en kostnadsspärr på samtliga av KVIQ ABs tjänster om 500kr i rörlig taxa, det vill säga det belopp som kunden/konsumenten kan komma att bli debiterad för utöver tjänstens fastpris exempel vis betaltjänster som bingolotto eller hög förbrukning. Skulle man vilja låsa upp kostnadsspärren så kan man göra det via KVIQ kundservice 042-4572002. KVIQ AB har rätt att neka kunder att låsa upp kostnadsspärren, exempel på nekad upplåsning av kostnadsspärr kan vara vid misstänkt spelmissbruk, misstanke om penningtvätt eller vid dålig kreditvärdighet. Detta betyder inte att KVIQ tar hänsyn till kunders spelmissbruk med anledning till fakturering för de kostnader som uppkommit för KVIQ AB vid kundens/konsumentens eventuella spelkonsumtion.

19. Tvist

19.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av avtalet och dess allmänna villkor skall bestämmas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av avtalet eller dess allmänna villkor skall i första hand lösas mellan kunden/konsumenten och ett av KVIQ AB tillsatt juridiskt ombud, går inte tvisten att lösa igenom ombudet så skall tvisten slutligen avgöras i Tingsrätt.

20. Ikraftträdande och giltighet

20.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 2022-06-01 och ersätter alla tidigare gällande villkor för tjänster till kunder/konsumenter. 

20.2 Eventuella tvister, bestridanden, felstavningar eller andra synpunkter kring dessa villkor eller gentemot delar av dessa villkor går inte att tolka som ett befriande ifrån parternas rättigheter och skyldigheter.  

Täcknigsgaranti
bottom of page